Diskriminacija

Diskriminacija

Zgrada fakulteta ima rampu na ulazu, ali unutrašnjost zgrade nije prilagođena osobama sa invaliditetom. Da li je ovde reč o diskriminaciji?

Correct! Wrong!

Rampa uklanja samo jednu od brojnih arhitektonskih barijera za osobe sa otežanim kretanjem i osobe u kolicima. Da bi ove barijere bile u potpunosti uklonjene, a osobama sa invaliditetom omogućeno nesmetano kretanje kroz zgradu i korišćenje usluga, potrebno je prilagoditi vrata, toalete, prilaze spratovima unutar zgrade, itd. Takođe, za osobe koje su slepe i slabovide, potrebno je omogućiti natpise na Brajevom pismu, ili pohađanje nastave uz pomoć audiomaterijala. Za gluve i gluvoneme osobe, potrebno je imati tumača za znakovni jezik. Tek tada možemo reći da je ustanova prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom.

Da li se radi o dikriminaciju u slučaju kada je roditeljima deteta sa Down sindromom pri upisu u prvi razred srednje škole rečeno da se dete ne može upisati u školu, jer srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno?

Correct! Wrong!

Bez obzira što srednjoškolsko obrazovanje nije obavezno, inkluzija se mora primjenjivati na svim nivoima obrazovanja. Učenici i učenice sa teškoćama u razvoju moraju imati pravo na kontinuirano školovanje, jer se jedino tako mogu osposobiti za samostalan život. Invaliditet ne sme biti razlog za odbijanje deteta pri upisu u školu.

Kolega je dobio otkaz na poslu, jer je član sindikata. Da li je to diskriminacija?

Correct! Wrong!

Članstvo u sindikatu i političko uverenje su zabranjeni vidovi diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije.

Da li agencija za čuvanje dece koja odbija da primi Romkinju vrši diskriminaciju?

Correct! Wrong!

Pripadnosti određenoj etničkoj, nacionalnoj, verskoj zajednici, ne smeju biti osnov za nejednako postupanje. To što je Romkinja, ne znači da ne zna da obavlja taj posao kvalitetno. Iako je agencija u privatnom vlasništvu, nema pravo na ovakvo postupanje i osoba koja se nađe u ovoj poziciji može pokrenuti tužbu zbog diskriminacije.

Ako ste osoba koja koristi kolica i ne možete ostvariti neki medicinski tretman (npr. rentgen, ginekološki pregled), jer se prostorije nalaze na drugom spratu, a zgrada nema lifta; da li to prepoznajete kao diskriminaciju?

Correct! Wrong!

Ovo je diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva.

Ako osoba sa invaliditetom ili Rom, uspehom iz osnovne škole zadovoljava kriterijume za upis u srednju školu, a direktor je odbija primiti i/ili joj sugeriše da upiše neku drugu školu; da li je ovo vid diskriminacije?

Correct! Wrong!

DA, jeste diskriminacija po osnovu invaliditeta ili pripadnosti manjini u oblasti obrazovanja

Ako nastavnik, razredni starešina ili direktor nije učinio ništa u slučaju da se deca u školi rugaju, provociraju, maltretiraju, guraju ili uznemiravaju na drugi način nekog učenika ili učenicu (zbog odeće, izgleda, invalidnosti, pripadnosti romskoj manjini ili nekog drugog ličnog svojstva ili osobine); da li se ovde radi o diskriminaciji?

Correct! Wrong!

DA, jeste diskriminacija po osnovu svih gorenavedenih osnova diskrminacije. Pritom, odgovorne osobe nisu nista učinile da spreče takvo ponašanje.

Ako osobi ne dozvole ulaz u ugostiteljski objekat zbog boje kože, invalidnosti, pripadnosti romskoj manjini, socijalnog statusa, ili neke druge lične osobine; da li je to diskriminacija?

Correct! Wrong!

Jeste diskriminacija po svim gore navedenim osnovama u oblasti učešća u javnom zivotu.

Ako osobi zbog teškoća u čitanju, pisanju ili govoru ne pruže uslugu na šalteru u pošti, banci ili opštini i ne pruže joj odgovarajuću pomoć; da li je reč o diskriminaciji?

Correct! Wrong!

Jeste diskriminacija po osnovu invalidnosti u korišćenju javnih usluga.

Ako se ženi sa invaliditetom oduzme dete zato što ima invaliditet; da li je to diskriminacija?

Correct! Wrong!

Da, jeste diskriminacija po osnovu invaliditeta.

Ukoliko se osobi sa invaliditetom odbije zahtev za usvajanje deteta, bez obzira na to što ima stabilna, redovna primanja i živi u bračnoj zajednici; da li je to vid diskriminacije?

Correct! Wrong!

Jeste diskriminacija po osnovu invaliditeta. Osobi se uskraćuje pravo na zasnivanje porodice.

Studentu ili studentkinji sa invaliditetom nije odobren smeštaj u željenom studentskom domu, već je upućen/a na dom koji je studentima sa invaliditetom prilagođen, bez obzira na to što tražiocu smeštaja taj dom ne odgovara iz razloga prostorne udaljenosti od visokoobrazovne ustanove koju pohađa. Da li se ovde radi o diskriminaciji?

Correct! Wrong!

Ovo jeste diskriminacija. Osobi sa invaliditetom se u ovom slučaju negira pravo na izbor po osnovu invalidnosti. Javne ustanove su dužne da korisnicima obezbede pristupačnost i nesmetano funkcionisanje unutar njih.

Diskriminacija
Rezultat