Proveri znanje

Kako izaći iz nasilja?

  Šta možeš da uradiš?

 

Ako si prepoznala da si izložena nasilju, verovatno se pitaš šta da uradiš. Znake upozorenja treba shvatiti ozbiljno – pre nego što se nasilje pogorša!

KRIVICA. Nasilnici često okrivljuju druge za svoje ponašanje. Može ti se činiti da će nasilje prestati samo ako ti uspeš da se promeniš onako kako on ili oni žele. Ali, nasilje vremenom postaje sve gore i gore. Ne možeš promeniti druge – oni sami moraju da prestanu da traže izgovore i prihvate odgovornost za nasilje. Ako se ovo ne desi, a želiš da nasilje prestane, jedini način je da prekineš takav odnos.

 Šta je nasilje?

Pod nasiljem se podrazumevaju različiti akti, postupci i ponašanja pojedinaca, grupa, drustvenih institucija, organizacija ili društva u odnosima prema ljudima, koji uključuju primenu fizičke, psihičke, političke ili neke druge sile i kojima se ugrožava fizički, psihički ili socijalni integritet čoveka i izazivaju različita fizička i psihička oštećenja i druge nepovoljne posledice.

Vrste nasilja

AKTIVNO (fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko)

PASIVNO (zanemarivanje, zapostavljanje)

Psihičko i emocionalno zlostavljanje predstavlja dehumanizaciju i potcenjivanje osoba sa invaliditetom. Svako verbalno ili neverbalno postupanje koje smanjuje njihovo samopoštovanje i umanjenje njihovog integriteta predstavlja zlostavljanje:

-pretnje da će ih ostaviti same

-pretnje da će ih napustiti

-pretnje o korišćenju nasilja

-namerno zastrašivanje ( npr.da neće dobit ihranu ili pelenu)

-socijalna izolacija i zabranjivanje poseta

-sakrivanje informacija na koje imaju pravo

-ponižavanje zbog njihovog načina govora ili kretanja

-namerno ili pogrešno interpretiranje njihovih tradicija ili navika

-naređivanje

-ignorisanje

-postupanje sa osobama sa invaliditetom kao da su deca

-konstantno nametanje razgovora o smrti i sl.

Ekonomsko zlostavljanje obuhvata novčane manipulacije ili iskorišćavanje, a uključuje prevare, ucene, zloupotrebu i odnosi se na korišćenje novca koji je u vlasništvu osobe sa invaliditetom i to za sopstvenu dobrobit. Uključuje:

-krađu novca

-prodaju njihove imovine bez njihovog odobrenja

-zloupotrebu njihove punomoći

-naplaćivanje većih cena nego što one jesu zas tvari koje  se kupe osobi sa invaliditetom

-nevraćanje novca nakon pozajmljivanja

-otvaranje njihove pošte

-potpisivanje dokumenata umesto njih

-odbijanje mogućnosti da se zlostavljač iseli iz kuće

-deljenje njihove kuće, a da  im se ne plati novčana nadoknada za njeno korišćenje

Fizičko nasilje predstavlja bilo koji način primene sile bez obzira na to da li rezultira fizičkim povređivanjem ili ne. Uključuje:

-udaranje

-spaljivanje

-guranje ili naguravanje

-šamaranje

-podmetanje noge

-pljuvanje

-prisiljavanje osobe sa invaliditetom da ostane u kolicima ili u krevetu

-uskraćivanje lekova ili preterano davanje lekova ili nepotrebno davanje lekova

-prisiljavanje da ostane u sobi

-zaključavanje stambenog prostora

-uskraćivanje korišćenja telefona, kompjutera, interneta

-ograničavanje njenog kretanja i slobode

Seksualno zlostavljanje predstavlja različite oblike seksualnog ponašanja, iskorišćavanja i uznemiravanja osoba sa invaliditetom protiv njihove volje ili pristanka. Uključuje neželjeno dodirivanje, sve vrste seksualnih napada, poput silovanja, razgolićivanja i fotografisanja.

Zanemarivanje se odnosi na namerno ili nenamerno nepružanje osnovnih uslova za život i potrebne nege:

-neredovna ishrana

-neodržavanje lične higijene

-neredovno šišanje

-odevanje neusklađeno sa vremenskim uslovima

-spavanje u hladnoj prostoriji tokom zime

-neredovna kupovina lekova

-neredovno odvođenje kod lekara

-nepridavanje značaja njihovim žalbama, zamerkama i potrebamai sl.

 

CILJEVI SOS TELEFONA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM

 

PREVENCIJA ESKALACIJE NASILJA KROZ OBEZBEĐIVANJE INFORMACIJA I PODRŠKU DA SE SITUACIJA DRUGAČIJE SAGLEDA

PODRŠKA I OSNAŽIVANJE DO DONOŠENJA ODLUKE O PREDUZIMANJU AKCIJA ZA IZLAZAK IZ NASILJA

IDENTIFIKACIJA I PRUŽANJE DIREKTNE PODRŠKE ŽRTVAMA KROZ PRAVNU POMOĆ, POSREDOVANJE , SAVETOVALIŠTE I NA DRUGE NAČINE